پارولجەمىي1پارچە
ۋوردپىرىس باشقۇرغۇچى پارولىنى قايتۇرۇپ ئەكلىشنىڭ چارىلىرى-Shift Bloger

ۋوردپىرىس باشقۇرغۇچى پارولىنى قايتۇرۇپ ئەكلىشنىڭ چارىلىرى

ئۇنۇتقاق باشقۇرغۇچى پارولىنى ئۇنتۇپ قالغاندا ~~